Dokumenti


2019.

  • Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave – više
  • Odluka – verifikacija zapisnika od 28.5.2019. – više
  • Zapisnik 28. svibnja 2019. – više
  • Odluka – 2. izmjena Fin. plana za 2019. – više
  • Druga izmjena Financijskog plana RGK 2019 – više
  • Odluka o Planu poslovanja za 2020. – više
  • Plan poslovanja Radija Gorski kotar za 2020 – više
  • Odluka o Financijskom planu 2020. – više
  • Financijski plan RGK 2020 – više

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2018. – više
Prve izmjene i dopune fin. plana – više
Odluka – Prve izmjene i dopune fin. plana – više
Odluka – Razrješnica – više
Bilješke uz fin. izvješće za 2018. – više
Odluka o utvrdivanju god. fin. izv. – više
Financijsko izvješće za 2018. – više
Odluka – Financijsko izvješće – više
Izvješće o radu Uprave – više
Odluka – Izvješće o radu Uprave 2019. – više
Zapisnik sa Skupštine TD Radio Gorski kotar d.o.o. 3.12.2018. – više
Odluka o verifikaciji zapisnika – više
PLAN POSLOVANJA RADIJA GORSKI KOTAR ZA 2019. – više
Odluka o Planu poslovanja 2019.- više
FINANCIJSKI PLAN RGK 2019. – više
Obrazloženje financijskog plana 2019. – više
Odluka o Financijskom planu 2019. –više
Odluka, verifikacija zapisnika – više
Plan nabave za 2019. – više

Plan poslovanja za 2018. – više
Odluka, plan poslovanja za 2018. – više
Financijski plan za 2018. – više
Obrazloženje financijskog plana za 2018. – više
Odluka, financijski plan 2018. – 2020. – više
Plan nabave za 2018. godinu – više
Odluka o proceduri stvaranja nabave robe/usluga/radova za koje nije potrebna procedura javne nabave 2018. – više
ZAPISNIK sa Skupštine TD Radio Gorski kotar d.o.o. – više
Odluka o verifikaciji zapisnika – više

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2017. – više
Bilješke uz financijska izvješća za 2017. – više
Odluka o utvrdivanju god. fin. izv. – više
Odluka o pokriću gubitka 2017. – više
Financijsko izvješće 2017. – više
Odluka – Financijsko izvješće 2017. – više
Izvješće o radu Uprave – više
Odluka – Izvješće o radu Uprave 2017. – više
Zapisnik Skupštine 20.12.17. – više
Odluka, verifikacija zapisnika – više

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2016. – više
Bilješke uz financijska izvješća za 2016. – više
Odluka o utvrdivanju god. fin. izv. – više
Odluka – Zadržana dobit – više
Financijsko izvješće 2016. – više
Odluka – Financijsko izvješće 2016. – više
Odluka – Izvješće o radu 2016. – više
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu – .pdf / .csv
Financijski plan RGK za 2017. god. – više
Odluka Financijski plan trgovačkog društva RGK za 2017. god. – više
Plan poslovanja RGK za 2017. – više
Odluka Plan poslovanja – više
FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2016. GODINU – PRVA IZMJENA I DOPUNA – više
Odluka o prvoj izmjeni Financijskog plana 2016. – više
Plan javne nabave za 2017. – više
Odluka o proceduri stvaranja nabave robe/usluga/radova za koje nije potrebna procedura javne nabave – više

Odluka o pokriću gubitka 2015. – više
Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj 2015. – više
Godišnji financijski izvještaj 2015. – više
Financijsko izvješće 2015. – više
Odluka – Financijsko izvješće 2015. – više
Izvješće o radu 2015. – više
Odluka – Izvješće o radu 2015. – više
Financijski plan 2016. – 2018. – više
Financijski plan 2016. – više
Odluka – Financijski plan 2016. – više
Plan poslovanja za 2016. – više
Odluka – Plan poslovanja za 2016. – više
Plan poslovanja za 2016. – više
Financijski plan 2016. – više
Godišnje izvješće PPI – više
PLAN JAVNE NABAVE ZA 2016. – više
KATALOG INFORMACIJA – više

ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2O14. – više
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA – više
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 2014. GODINU – više
ODLUKA O RASPOREĐIVANJU DOBITI – više
PLAN JAVNE NABAVE ZA 2015. – više
PLAN JAVNE NABAVE ZA 2014. godinu – više
SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA U PODRUČJU JAVNE NABAVE – više
SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA U PODRUČJU JAVNE NABAVE – više
ODLUKU O PROCEDURI STVARANJA NABAVE ROBE/USLUGA/RADOVA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE – više

VLASNIČKA STRUKTURA

Osnivač

OIB

Adresa

Mjesto

P. broj

Udio

1. Grad Delnice 07686229503 Trg 138.brigade HV 4 Delnice 51300 25,00
2. Općina Brod Moravice 05181328356 S.Radića 2 Brod Moravice 51312 6,36
3. Općina Fužine 80516192079 F.Račkog 54 Fužine 51322 10,63
4. Općina Mrkopalj 06417506317 Stari Kraj 3 Mrkopalj 51315 9,50
5. Općina Lokve 28587364712 Šetalište Golubinjak 6 Lokve 51316 6,63
6. Općina Ravna Gora 74528097412 I.G.Kovačića 177 Ravna Gora 51314 16,88
7. Općina Skrad 37326349433 J. Blaževića-Blaža 8 Skrad 51311 10,00
8. Grad Čabar 04026778166 Narodnog oslobođenja 2 Čabar 51306 15,00
UKUPNO: 100,00

FM 95,00 MHz // 107,1 MHz // 92,4 MHz // 89,6 MHzRGK stream

Radio Gorski kotar

Current track

Title

Artist

Background