Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2017. - više

Bilješke uz financijska izvješća za 2017. - više

Odluka o utvrdivanju god. fin. izv. - više

Odluka o pokriću gubitka 2017. - više

Financijsko izvješće 2017. - više

Odluka - Financijsko izvješće 2017. - više

Izvješće o radu Uprave - više

Odluka - Izvješće o radu Uprave 2017. - više

Zapisnik Skupštine 20.12.17. - više

Odluka, verifikacija zapisnika - više

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2016. - više

Bilješke uz financijska izvješća za 2016. - više

Odluka o utvrdivanju god. fin. izv. - više

Odluka - Zadržana dobit - više

Financijsko izvješće 2016. - više

Odluka - Financijsko izvješće 2016. - više

Odluka - Izvješće o radu 2016. - više

• Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu - .pdf / .csv

Financijski plan RGK za 2017. god. - više

Odluka Financijski plan trgovačkog društva RGK za 2017. god. - više

Plan poslovanja RGK za 2017. - više

Odluka Plan poslovanja - više

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2016. GODINU – PRVA IZMJENA I DOPUNA - više

Odluka o prvoj izmjeni Financijskog plana 2016. - više

Plan javne nabave za 2017. - više

Odluka o proceduri stvaranja nabave robe/usluga/radova za koje nije potrebna procedura javne nabave - više

Odluka o pokriću gubitka 2015. - više

• Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj 2015. - više

Godišnji financijski izvještaj 2015. - više

Financijsko izvješće 2015. - više

Odluka - Financijsko izvješće 2015. - više

Izvješće o radu 2015. - više

Odluka - Izvješće o radu 2015. - više

Financijski plan 2016. - 2018. - više

Financijski plan 2016. - više

Odluka - Financijski plan 2016. - više

Plan poslovanja za 2016. - više

Odluka - Plan poslovanja za 2016. - više

Plan poslovanja za 2016. - više

• Financijski plan 2016. - više

• Godišnje izvješće PPI - više

• PLAN JAVNE NABAVE ZA 2016. - više

KATALOG INFORMACIJA - više

• ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2O14. - više

• GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA - više

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 2014. GODINU - više

• ODLUKA O RASPOREĐIVANJU DOBITI - više

• PLAN JAVNE NABAVE ZA 2015. - više

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2014. godinu - više

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - više

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - više

ODLUKU O PROCEDURI STVARANJA NABAVE ROBE/USLUGA/RADOVA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE - više