VLASNIČKA STRUKTURA


Osnivač

 

OIB

Adresa

Mjesto

P. broj

Udio

1.

Grad Delnice

P

07686229503

Trg 138.brigade HV 4

Delnice

51300

25,00

2.

Općina Brod Moravice

P

05181328356

S.Radića 2

Brod Moravice

51312

6,36

3.

Općina Fužine

P

80516192079

F.Račkog 54

Fužine

51322

10,63

4.

Općina Mrkopalj

P

06417506317

Stari Kraj 3

Mrkopalj

51315

9,50

5.

Općina Lokve

P

28587364712

Šetalište Golubinjak 6

Lokve

51316

6,63

6.

Općina Ravna Gora

P

74528097412

I.G.Kovačića 177

Ravna Gora

51314

16,88

7.

Općina Skrad

P

37326349433

J. Blaževića-Blaža 8

Skrad


51311

10,00


8.

Grad Čabar

P

04026778166

Narodnog oslobođenja 2

Čabar


51306

15,00

9. Grad Vrbovsko            


UKUPNO:


100,00

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za2016. - više

Bilješke uz financijska izvješća za 2016. - više

Odluka o utvrdivanju god. fin. izv. - više

Odluka - Zadržana dobit - više

Financijsko izvješće 2016. - više

Odluka - Financijsko izvješće 2016. - više

Odluka - Izvješće o radu 2016. - više

• Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu - .pdf / .csv

Financijski plan RGK za 2017. god. - više

Odluka Financijski plan trgovačkog društva RGK za 2017. god. - više

Plan poslovanja RGK za 2017. - više

Odluka Plan poslovanja - više

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2016. GODINU – PRVA IZMJENA I DOPUNA - više

Odluka o prvoj izmjeni Financijskog plana 2016. - više

Plan javne nabave za 2017. - više

Odluka o proceduri stvaranja nabave robe/usluga/radova za koje nije potrebna procedura javne nabave - više

Odluka o pokriću gubitka 2015. - više

• Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj 2015. - više

Godišnji financijski izvještaj 2015. - više

Financijsko izvješće 2015. - više

Odluka - Financijsko izvješće 2015. - više

Izvješće o radu 2015. - više

Odluka - Izvješće o radu 2015. - više

Financijski plan 2016. - 2018. - više

Financijski plan 2016. - više

Odluka - Financijski plan 2016. - više

Plan poslovanja za 2016. - više

Odluka - Plan poslovanja za 2016. - više

Plan poslovanja za 2016. - više

• Financijski plan 2016. - više

• Godišnje izvješće PPI - više

• PLAN JAVNE NABAVE ZA 2016. - više

KATALOG INFORMACIJA - više

• ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2O14. - više

• GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA - više

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 2014. GODINU - više

• ODLUKA O RASPOREĐIVANJU DOBITI - više

• PLAN JAVNE NABAVE ZA 2015. - više

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2014. godinu - više

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - više

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - više

ODLUKU O PROCEDURI STVARANJA NABAVE ROBE/USLUGA/RADOVA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE - više